Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Nowe zasady gospodarki odpadami
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion
Złota @ 2011
20 sierpnia 2017
niedziela
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Gminny portal mapowy
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ePUAP
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Wrota Podkarpackie
Powiat Kolbuszowski
Fundacja i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Mikroporady.pl - Informacje dla przedsiębiorców
Baza Dobrych Praktyk - Gmina Majdan Królewski
WKU Mielec
Aktualności
 
2016-12-05
Sprawdź, czy masz ważny dowód osobisty! Te wyrobione 10 lat temu tracą ważność.

 - dowod-0112.jpg

 

Terminy, w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego:

   - co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego,

   - niezwłocznie - w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza albo utraty, lub takiego uszkodzenia dowodu osobistego, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza.

 

Termin załatwienia sprawy przez organ:

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

 

Obowiązek wymiany dowodu osobistego:

O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach:

   - upływu terminu ważności dowodu osobistego,

   - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument,

   - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

   - utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

   - przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

 

Dowód osobisty to dokument:

   - stwierdzający tożsamość osoby,

   - poświadczający obywatelstwo polskie,

   - uprawniający do przekraczania granic państw:

a)  członkowskich Unii Europejskiej,

b)  wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,

c)  niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze  Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

- dowod_22.jpg

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin ważności dowodu osobistego:

   - dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania,

   - dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu,

   - osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą 18. urodzin.

W dowodzie osobistym nie zamieszcza się adresu zameldowania jego posiadacza, ani jego podpisu.

Zrezygnowano również z umieszczania danych dotyczących wzrostu i koloru oczu posiadacza dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej:

   Należy złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy, wypełniony i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę formularz WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO albo podpisany przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularz, wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

   W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadamia o tym fakcie organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu zamieszkania tej osoby.

   W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę własnoręcznego podpisu na formularzu wniosku, pracownik organu gminy zamieści adnotację o przyczynie braku podpisu.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć:

   Jedną aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów.

   Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

   Fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

   W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Osoby uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego:

   - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

   - jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku  składania wniosku w imieniu osoby małoletniej,

   - jeden z rodziców, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,

   - opiekun prawny, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,

   - kurator, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się w obecności tych osób, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła 5. roku życia.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

Opłaty:

Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO w postaci papierowej

 

Osoby, które złożyły wniosek o wydanie dowodu osobistego mogą sprawdzić czy ich dowód jest już gotowy wpisując numer wniosku na stronie internetowej:

https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy 

 

ZABEZPIECZENIA W NOWYCH DOWODACH OSOBISTYCH 

UG Majdan Królewski

BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Baza firm
Mapa dojazdu
Galeria zdjęć
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Majdanie Królewskim
Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim - strona internetowa
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
KRUS Tarnobrzeg
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Siedlisko
Swiss Contribution
roefs
OSP Majdan Królewski
Portal Organizacji Pozarządowych
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Gmina Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
tel.: 15 847 10 73 lub 15 847 10 74, fax: 15 847 18 90, email: sekretariat@majdankrolewski.pl
NIP: 814-15-87-980, Regon: 830409695
©Urząd Gminy Majdan Królewski
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI