Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Nowe zasady gospodarki odpadami
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion
Złota @ 2011
20 sierpnia 2017
niedziela
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Gminny portal mapowy
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ePUAP
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Wrota Podkarpackie
Powiat Kolbuszowski
Fundacja i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Mikroporady.pl - Informacje dla przedsiębiorców
Baza Dobrych Praktyk - Gmina Majdan Królewski
WKU Mielec

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 1. Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca powinien wypełnić wniosek.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję sanitarną, zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgoda musi być bezwarunkowa i wydana na potrzeby prowadzonego postępowania). W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 3. Wniosek oraz załączane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim, ul. Rynek 1A. Wniosek wraz z dokumentami mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 1. Po zaopiniowaniu wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (opinia dot. zasad usytuowania i limitu) przedsiębiorca otrzyma postanowienie, które jeszcze nie uprawnia do sprzedaży napojów alkoholowych. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.
 2. Należy uzgodnić w Urzędzie Gminy termin ważności zezwolenia. Następnie przedsiębiorca wpłaca na wskazane konto opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol  (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty należy zgłosić się do Urzędu Gminy po odbiór zezwolenia. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenie na okres nie krótszy niż:
  • 2 lata – sprzedaż detaliczna (do spożycia poza miejscem sprzedaży)
  • 4 lata – sprzedaż w placówkach gastronomicznych (do spożycia w miejscu sprzedaży)
 1. Należy pamiętać, aby  posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom zaopatrującym punkt sprzedaży napojów alkoholowych (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych).


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Uwagi:

 • Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Gminy Majdan Królewski i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Gminy Majdan Królewski.
 • Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych  dotyczy zarówno lokalu jak i ogródka stanowiącego integralną część lokalu, jeżeli jest w nim również prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata dla punktów sprzedaży detalicznej i 4 lata dla gastronomii.
 • W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.


Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

a)  525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b)  525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c)  2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.


Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

a)  1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

b)  1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

c)  2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.


Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Majdan Królewski Nr 14 9180 1018 2004 3009 0220 0071 (Bank Spółdzielczy Kolbuszowa Oddział Majdan Królewski) w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych  dodatkowa opłata to 945 zł).

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa:
17 zł - za pełnomocnictwo.
5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

17 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w załącznikach do pobrania.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: na rachunek Urzędu Gminy Majdan Królewski Nr 14 9180 1018 2004 3009 0220 0071 (Bank Spółdzielczy Kolbuszowa Oddział Majdan Królewski).

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski  pok. 201.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wójt Gminy Majdan Królewski

 

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

 

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Majdan Królewski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w terminie 7 dni  od dnia doręczenia postanowienia.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487)
 3. Uchwała Nr XX/154/04 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 4. Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Majdan Królewski (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 2298).
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

 

Załączniki do pobrania

 1. wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 3. wniosek o wydanie zaświadczenia
 4. oświadczenie o rezygnacji z zezwolenia

 

Urząd Gminy
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Baza firm
Mapa dojazdu
Galeria zdjęć
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Majdanie Królewskim
Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim - strona internetowa
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
KRUS Tarnobrzeg
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Siedlisko
Swiss Contribution
roefs
OSP Majdan Królewski
Portal Organizacji Pozarządowych
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Gmina Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
tel.: 15 847 10 73 lub 15 847 10 74, fax: 15 847 18 90, email: sekretariat@majdankrolewski.pl
NIP: 814-15-87-980, Regon: 830409695
©Urząd Gminy Majdan Królewski
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI